Video irikubva kuDangamvura kwaMutare, zvirikunzi mukadzi uyo aripa video ino arikushungurudzwa nevanhu mushure mokunge aba mwana achida kunomumonyorora kuti amushandise mumabasa emweya yetsvina ehuroyi

A woman from Dangamvura in Mutare in the video is alleged to have stolen a child intended for rituals.

The video is uploaded on the +263787876754 Jolas’ WhatsApp group.