Mukuchinja kukuru kwezviitiko, mushandirwi akarohwa nemushandi wake sechirango chekusamuremekedza pamberi pevamwe vashandi.

Munyaya  iyo yakabva yatapukirwa, mushandi anoziva kuti mukuru wake  wake akamudzikisira sei nembama. Mushandirwi  anorova uye zvinoshatirisa mukuru wake uyo anoenda kunotora tsvimbo hombe kuti amurange. Zvisinei, zvinhu hazviendi sezvakarongerwa mushandirwi uyo anorohwa ndokudonha pasi.

Nyaya  iyi yakakonzera kutsamwa sezvo vamwe vakapera vachienzanisa chiitiko ichi neicho chakamboitika muZimbabwe apo vashandi vaviri vakapfurwa nekukuvadzwa nemukuru wavo weChina nekuda kwekubhadharirwa mari yavo