Video Muporifita anodzinga ma-demon aregedzerwa zvibhakera mumaziso chaimo nomukadzi waanga achiedza kudzinga demon!